REGULAMIN KONKURSU „AMBASADORZY ZEITMANNA”

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady konkursu promocyjnego prowadzonego pod nazwą „Ambasadorzy Zeitmanna” (dalej: ”Konkurs”).

 2. Organizatorem Konkursu jest Zeitmann Żeńczuk Michura Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie (30-633), ul. Walerego Sławka 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449951 NIP: 6793089356, REGON: 122784435, (dalej: „Organizator”).

 3. Organizator odpowiedzialny jest za obsługę Konkursu, w szczególności za przyjmowanie, przechowywanie i weryfikację zgłoszeń Uczestników Konkursu, wydanie Nagród w Konkursie oraz przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji Uczestników Konkursu, zgodnie z  postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Termin i miejsce Konkursu:

 1. Okres przyjmowania zgłoszeń do Konkursu rozpoczyna się 23.08.2017 r. i trwa do 30.09. 2017 r., do godziny 23:59.

 2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy Konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały skierowane do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego przez Organizatora (zwanych dalej „Uczestnikami Konkursu”).

 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

Dane osobowe:

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w czasie Konkursu jest Organizator, tj. Zeitmann Żeńczuk Michura Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie (30-633), ul. Walerego Sławka 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449951 NIP: 6793089356, REGON: 122784435.

 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, zwanej dalej uodo). Na zasadach określonych w art. 31 uodo, Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu w zakresie i w celach wynikających z postanowień Regulaminu.

 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i realizacji celów Konkursu, w tym w szczególności w celu weryfikacji uprawnienia do wzięcia udziału w Konkursie i wyłonienia laureatów. Dane Uczestników Konkursu, którym zostało przyznane prawo do Nagrody, są przetwarzane odpowiednio w celu weryfikacji spełniania wymogów Regulaminu do otrzymania nagrody, w celu wydania nagrody i rozliczeń podatkowych, a w przypadku zgłoszenia reklamacji, również do jej należytego rozpatrzenia. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane doraźnie i tylko w celach związanych z należytą realizacją Konkursu oraz umieszczeniem danych w postaci imienia i nazwy miejscowości zamieszkania na liście Laureatów, w okresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, a po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną usunięte.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia lub poprawiania.

Nagrody w Konkursie:

 1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody (dalej: „Nagroda” lub „Nagrody”).

 1. 1 (jedna) nagroda za I miejsce:

w postaci nawigacji samochodowej firmy TomTom o wartości 460 złotych netto;

 1. 1 (jedna) nagroda za II miejsce:

w postaci wkrętarki akumulatorowej firmy Bosch o wartości 350 złotych netto;

 1. 1 (jedna) nagroda za III miejsce:

w postaci torby podróżnej firmy 4F o wartości 100 złotych netto;

 1. 20 (dwadzieścia) nagród dodatkowych:

każda w postaci termosu na napoje o pojemości 500 ml.

 1. Nagrody są wydawane zgodnie z przepisami podatkowymi. Do Nagród zostanie przyznana przez Organizatora dodatkowa nagroda pieniężna o równowartości podatku, jaki Uczestnik jest zobowiązany zapłacić z tytułu zdobycia Nagrody w Konkursie. Organizator pobierze od takiego Uczestnika podatek dochodowy od przyznanej Nagrody i odprowadzi tę kwotę, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi na konto bankowe właściwego Urzędu Skarbowego. Wskazana w zdaniu poprzednim nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora przed wydaniem danej Nagrody Zwycięzcy.

 2. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody rzeczowe.

 3. Laureat nie może przenieść prawa do przyznanej Nagrody na osoby trzecie.

 4. Jeden Uczestnik Konkursu może uzyskać prawo do odbioru nie więcej niż jednej Nagrody.

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 1. Do udziału w Konkursie konieczny jest:

 1. dostęp do Internetu;

 2. aktywny adres e-mail;

 3. przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji;

 4. włączona obsługa cookies w przeglądarce;

 5. włączona obsługa skryptów w przeglądarce.

Zgłoszenie do Konkursu następuje wyłącznie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej z poczty elektronicznej Uczestnika (dalej: „mail”). W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik, w okresie od dnia 23.08.2017 r. do dnia 07.10.2017 r. do godziny 23:59 musi wykonać i wysłać na adres konkurs@zeitmann.pl pracę konkursową (zwaną dalej „Pracą Konkursową”), która polega na spełnieniu łącznie następujących elementów:

    1. udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe: Jak zmieniło się Twoje życie dzięki współpracy z firmą Zeitmann? Odpowiedź powinna zawierać minimum 1000 znaków ze spacjami (około 1/2 strony A4) i nie przekraczać 2000 znaków (około 1 strona A4);

    2. dołączeniu minimum 1 zdjęcia (maksymalnie 4 zdjęcia) wykonane podczas wyjazdu za granicę do pracy u pracodawcy zagranicznego, na który Uczestnik został skierowany przez Organizatora lub będącego ilustracją do opisywanej historii;

    3. dołączeniu opisu do zdjęcia/ zdjęć, które każdy może maksymalnie zawierać się w 250 znakach ze spacjami;

    4. dołączeniu danych Uczestnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu, miejsce i datę urodzenia w celu umożliwienia Organizatorowi weryfikacji spełnienia przesłanek do uczestnictwa przez Uczestnika;

Zasady Konkursu:

 1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przestrzeganiem Regulaminu Organizator powołuje komisję konkursową składającą się z 3 (trzech) Członków (dalej: „Komisja”). W przypadku braku jednomyślności wszystkich Członków Komisji, decyzje zapadają większością głosów.

 2. Komisja ocenia Prace Konkursowe zgłoszone przez Uczestników podczas niepublicznych obrad w pełnym składzie w terminie do 17.10.2017r.

 3. Przesłane przez Uczestników Prace Konkursowe będą oceniane za ich poziom artystyczny, oryginalność, a także zachowanie zasad stylistyki oraz ortografii. Nagrody w Konkursie zdobędą Uczestnicy, których Prace zostaną uznane przez Komisję za najbardziej kreatywne, nietuzinkowe, niebanalne i spójne..

 4. Uczestnik przesyłający Zgłoszenie zostanie zweryfikowany, a jego dane zostaną sprawdzone w celu potwierdzenia, czy spełnia przesłanki uznania go za Uczestnika Konkursu, wskazane w pkt 6 i 7 powyżej. Jeśli na skutek weryfikacji Organizator stwierdzi, iż dana osoba nie spełnia wymagań uznania go za Uczestnika, Organizator ma prawo wykluczyć ją z Konkursu, usunąć Pracę Konkursową i pozbawić prawa do Nagrody.

 5. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie wiele razy, tzn. więcej niż jeden raz.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonej Pracy Konkursowej w przypadku:

 1. zawarcia w Pracy Konkursowej wulgaryzmów i treści obraźliwych, politycznych, pornograficznych, propagandowych, religijnych, nawołujących do agresji lub przemocy i innych sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, dobrych obyczajów, obowiązujących przepisów prawa i postanowień Regulaminu Konkursu;

 2. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów dotyczących danych osobowych;

 3. w ramach uczestnictwa w Konkursie podjęcia przez Uczestnika działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu.

 1. Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

Wybór i weryfikacja Laureatów Konkursu:

 1. Konkurs składa się z 1 (jednego) etapu polegającego na wykonaniu i przesłaniu Pracy Konkursowej przez Uczestnika. Komisja dokona wyboru najlepszych Prac w czasie obrad Komisji zgodnie z poniższym harmonogramem.

 2. Komisja w czasie obrad nad wyborem najlepszych Prac będzie się kierować swoim własnym uznaniem, biorąc pod uwagę kreatywność, oryginalność, poziom artystyczny i spójność zgłoszonych Prac oraz ich zgodność z Regulaminem.

 3. W czasie obrad Komisja wybierze 23 (dwadzieścia trzy) Prace Konkursowe Uczestników, które zostały ocenione przez Komisję jako najlepsze i wypełniające w najszerszym stopniu ww. przesłanki oceny. Uczestnicy, którzy przesłali trzy pierwsze najlepiej ocenione Prace Konkursowe otrzymają nagrody główne, kolejnych 20 Uczestników otrzyma nagrody dodatkowe (zwani dalej łącznie „Laureatami”).

 4. W terminie do 5 (pięciu) dni roboczych (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia wyłonienia Laureatów, Organizator kontaktuje się z nimi za pośrednictwem adresu mailowego, z którego została wysłana nagrodzona Praca Konkursowa.

 5. W sytuacji, kiedy do 3 dni roboczych od wysłania maila Organizator nie otrzyma na niego odpowiedzi, skontaktuje się telefonicznie z Uczestnikiem. Rozmowy mogą być nagrywane na analogowym lub cyfrowym nośniku informacji w celach dowodowych, o czym Laureat zostanie powiadomiony na początku rozmowy.

 6. W przypadku nieudanego kontaktu mailowego i telefonicznego Organizatora z danym Laureatem przyznana mu Nagroda przepada i przechodzi na kolejnego z listy Laureata z tym zastrzeżeniem, że Organizator nagrodzi nie więcej niż 23 Uczestników.

Wydanie nagród w Konkursie:

 1. Nagrody zostaną przekazane Laureatom na koszt Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od potwierdzenia pozytywnej weryfikacji i przyznania prawa do Nagrody, za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adresy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazane przez Laureatów.

 2. Nagroda nie zostanie wydana, jeśli Laureat odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania Nagrody.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród przyznanych w Konkursie.

 4. Lista Laureatów Nagród zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zeitmann.pl w terminie do nie później niż 17.10.2017r..

 5. Uczestnicy nienagrodzeni nie zostaną powiadomieni przez Organizatora o tym fakcie.

Postanowienia końcowe:

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu Laureata, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Laureatowi nagrody.

 2. Regulamin Konkursu dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora, oraz na stronie internetowej: www.zeitmann.pl

 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

 4. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zebranych w czasie trwania Konkursu.

 5. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że autor zgłoszenia jest autorem Pracy Konkursowej, a Praca Konkursowa została stworzona samodzielnie, stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolna od jakichkolwiek zapożyczeń, dane osobowe, w tym wizerunki, osób uwiecznionych na zdjęciach oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania utworu oraz danych osobowych osób uwiecznionych na zdjęciach.

 6. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że autorowi przysługuje wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej Pracy Konkursowej, nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

 7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych Prac Konkursowych (z prawem sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie imienia i miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie internetowej.