Polityka Prywatności RODO

Polityka Prywatności opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz .Urz. UE L 119 z 4.5.2016; dalej jako: RODO;
 • wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych z 4 kwietnia 2017 r. dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz ustalenia, czy przetwarzanie „z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko”, do celów rozporządzenia 2016/679; WP 248/17;
 • wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych z 13 grudnia 2016 r. dotyczące inspektorów ochrony danych (‘DPO’), WP 243/16, zrewidowane w dniu 5 kwietnia 2017 r.;
 • ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • ustawą z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn.: U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.; dalej jako: Kodeks pracy.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – OŚWIADCZENIE O WSPÓŁADMINISTRACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informujemy, że Administratorem Danych jest Zeitmann Żeńczuk Michura Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Borowinowa 55b/9, 30-698 Kraków (zwana dalej Spółką).

SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH

 • Bezpośrednio od podmiotów Danych w momencie prowadzenia procesów rekrutacyjnych, najczęściej przy pierwszym kontakcie zarówno drogą elektroniczną (formularze rekrutacyjne) oraz drogą telefoniczną (wywiad telefoniczny, złożenie oferty)
 • Bezpośrednio od podmiotów Danych w momencie zatrudnienia pracownika (formularze zatrudnienia, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, B2B, skierowania na badania lekarskie)
 • Pośrednio, w ramach udostępnienia danych przez innych administratorów na podstawie przepisów prawa, lub w jako procesor w ramach powierzenia dla realizacji celów wskazanych przez innego administratora
 • Pośrednio, w ramach wzajemnego udostępniania danych przez partnerów biznesowych, klientów i usługodawców, w tym danych kontaktowych reprezentantów stron umów

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), na ściśle zabezpieczonych serwerach. Każda operacja przesyłania i przetwarzania danych osobowych jest wykonywania zgodnie z obowiązującym prawem.

ZASADNICZE KATEGORIE PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY

 • kandydaci do pracy
 • pracownicy tymczasowi zatrudnieni w oparciu o przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • pracownicy zewnętrzni świadczący pracę lub wykonujący usługi u Klienta
 • pracownicy wewnętrzni

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, W OPARCIU O KTÓRE DZIAŁAMY

 • zgody kandydatów do pracy oraz pracowników na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • wykonanie umowy oraz realizacja umowy z Klientem – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • realizacja umów oraz obowiązków podmiotu zatrudniającego, wynikających z przepisów prawa pracy, w tym także obowiązków agencji pracy tymczasowej wynikających z przepisów ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • prawnie uzasadniony interes Spółki – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PODMIOTOM DANYCH

Informujemy, że wszystkim Podmiotom Danych, których dane pozyskujemy bezpośrednio przysługuje:

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą: e-maila: iodo@zeitmann.pl
 • Prawo żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych oraz w przypadku podmiotów danych, których dane zostały uzyskane bezpośrednio od podmiotów, których dane dotyczą – także prawo do przenoszenia danych

Cofnięcie zgody oraz wniesienie żądania odnośnie praw wymienionych wyżej jest możliwe za pomocą adresu mailowego iodo@zeitmann.pl, na który można wysłać do nas swoje zgłoszenie.

Ponadto informujemy że:

 • wobec Podmiotów Danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe Podmiotów Danych nie będą podlegały profilowaniu.
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne, wszystkim Podmiotom Danych przysługuje prawo wniesiena skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe, w zależności od celu i podstawy prawnej, możemy przekazywać częściowo lub w całości innym podmiotom. Odbiorcami danych osobowych najczęściej są:

 • klienci Spółki, w tym przede wszystkim podmioty poszukujące kandydatów do pracy
 • usługodawcy – podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu i wg naszych wskazówek oraz w ściśle określonym przez nas celu
 • dostawcy usług infrastrukturalnych, technicznych i konserwacyjnych
 • instytucje publiczne – którym dane przekazywane są na podstawie przepisów prawa
 • firmy audytorskie, doradcy podatkowi, kancelarie prawne i inne

OKRES RETENCJI DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku rekrutacji okres retencji danych osobowych w naszej organizacji został określony wg kryterium czasu trwania projektów rekrutacyjnych, co oznacza, że dane osobowe Podmiotów Danych będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a po zakończeniu procesu rekrutacji dane będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki w rozumieniu art. 6, ust. 1 lit. F RODO.

Polityka weryfikacji ważności zgód określa wewnętrzny okres retencyjności na 3 lata.

W przypadku obszarów związanych z zatrudnieniem Spółka stosuje okres retencji zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku danych przetwarzanych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, poza stosunkiem umownym, dane przetwarzamy tak długo, jak długo mamy uzasadniony interes.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: iodo@zeitmann.pl